Gmina Mała Wieś

herb rywala startproboszczewice 152Urząd Gminy w Małej Wsi

Wójt Gminy Zygmunt Wojnarowski

ul. Jana Kochanowskiego 1

09-460 Mała Wieś

tel. +48 (24) 269-79-60

fax. +48 (24) 269-79-61

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: http://www.malawies.pl

bip: www.malawies.bip.org.pl

Gmina Mała Wieś leży na terenie Województwa Mazowieckiego we wschodniej części Powiatu Płockiego, przy drodze krajowej nr 62: Płock - Warszawa i obejmuje obszar 108,9 km kw. Gmina leży w odległości 35 km od Płocka i 80 km od Warszawy. Sąsiaduje z gminami: Wyszogród, Bodzanów i Bulkowo w powiecie płockim i gminą Naruszewo w powiecie płońskim. W południowej części granicę gminy stanowi linia rzeki Wisły oraz malownicza rzeka Ryksa. W 30 miejscowościach gminy zorganizowanych w 24 sołectwa zamieszkuje łącznie około 6.486 mieszkańców. Jest to teren o bogatych walorach ryrystycznych. W granicach administracyjnych gminy, pośrodku rzeki Wisły znajduje się rezerwat przyrody Kępa Antonińska. Brak przemysłu, dużo lasów, bogato urozmaicona i nieuregulowana linia brzegowa rzeki Wisły, stwarzają doskonałe warunki dla wędkarzy - amatorów i myśliwych, a także chętnych do obcowania z dziką przyrodą, w szczególności z rzadkimi okazami ptaków. To także doskonałe warunki dla rozwoju zaplecza turystyczno - rekreacyjnego dla mieszkańców miast. Na terenie gminy spotkamy także inne atrakcje - ślady naszej bogatej historii.

WARTO ZWIEDZIĆ:

 • park dworski z pocz. XIX wieku w Brodach Małych,

 • park z połowy XIX wieku w Dzierżanowie ( nas terenie tego parku znajduje się grób powstańca z 1863 roku z figurką Matki Boskiej),

 • park dworski z II połowy XIX wieku w Lasocinie,

 • park z I połowy XIX wieku z dwoma kolistymi stawami i śladami dawnego systemu wodnego złożonego z kanałów w Małej Wsi,

 • park dworski z początku XIX wieku w Nakwasinie,

 • zespół kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Orszymowie (1828r),

 • dwór drewniany z poł XIX wieku z gankiem ujętym parami kolumn toskańskich w Podgórzu,

 • park zpołowy XIX wieku przechodzący w naturalny, głęboki jar rzeki Ryksy,

 • zespół kościoła parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła w Zakrzewie Kościelnym (XVI w.),

 • dworek zabytkowy w Główczynie (XX w.).

Dzieje gminy Mała Wieś sięgają średniowiecza. W kilku wsiach m.in. Arciszewie, Podgórzu, Dzierżanowie, Święcicach odnaleziono pozostałości cmentarzysk z XI i XII wieku. W Podgórzu archeolodzy odkryli ślady, osady być może jeszcze z czasów kultury łużyckiej. Świadczą o tym zarówno badania archeologiczne, jak również nazwy wiosek pojawiające się w dawnych dokumentach.

Gmina ma charakter rolniczy, 80% powierzchni zajmują użytki rolne. Rolniczo wykorzystywanych jest 8 830 ha, co odpowiada 8,4 ha na gospodarstwo. Na terenie gminy funkcjonuje ponad 200 mniejszych podmiotów gospodarczych działających głównie w sferze handlu, transportu i innych usług. Teren gminy jest zwodociągowany. Miejscowość gminna jest skanalizowana, a oprócz tego funkcjonują 4 lokalne oczyszczalnie ścieków.

Dogodne położenie względem źródeł ruchu turystycznego i głównych tras turystycznych, obecność lasów, a także licznych zabytków stanowią pomyślne warunki dla rozwoju wszelkich form wypoczynkui rekreacji dla mieszkańców gminy i okolicznych miast. Szczególnie dużą atrakcyjność turystyczną można przypisać do doliny Wisły. Tereny nadwiślańskie, w znacznej mierze zalesione, charakteryzują się wysokimi walorami agroturystycznymi i rekreacyjnymi. Tutaj można wędkować, spacerować, jeździć rowerem. Na obszarze gminy Mała Wieś częściowo położone są dwa rezerwaty  faunistyczne  utworzone w 1994r. : “ Wyspy Zakrzewskie” i “ Kępa Antonińska”.Są to rezerwaty obejmujące wyspy i piaszczyste ławice. Przedmiotem ochrony są ostoje lęgowe rzadkich i ginących w Polsce ptaków siewkowych. Oprócz rezerwatów istnieją pomniki przyrody. Na uwagę zasługuje m.in.: orzech czarny i dęby szypułkowe w Podgórzu, jesion wyniosły w Małej Wsi, aleja bukowa i cis pospolity w Brodach Małych.

Na terenie gminy położone są dwa leśnictwa wchodzące w skład Nadleśnictwa Płock: Leśnictwo Brody i Leśnictwo Podgórze. Pod względem przyrodniczym wchodzą one w skład IV Krainy Mazowiecko-Podlaskiej, 2 dzielnicy Puszczy Kampinoskiej.

Miłośnicy turystyki pieszej mogą poznać atrakcyjny fragment gminy Mała Wieś wybierając się na wędrówkę wzdłuż rzeczki Ryksy. Ma ona źródło we wsi Święcice, a znajduje ujście do Wisły w Podgórzu.

NASZE SUKCESY:

ROK 2002

 • Budowa sieci wodociągowej we wsi Orszymowo- 7656mb sieci i 2122mb przyłączy za 322 373zł

 • Modernizacja drogi Węgrzynowo-Arciszewo- na odcinku 615mb wykonano warstwę ścieralną asfaltu za 55 726zł

 • W Podgórzu Parcele na odcinku 605mb wykonano nakładkę asfaltową za 96 589zł

 • W Małej Wsi na ulicy Mickiewicza i części ulicy Jagiełły wykonano nakładkę asfaltową na odcinku 520mb za 98 879zł

 • Wybudowano oczyszczalnie ścieków o przepustości dobowej 30 mkw z kanalizacją sanitarną dla budynków mieszkalnych i Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie za kwotę 385 368zł. Inwestycja ta była zrealizowana z udziałem środków Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w wysokości 150 000 zł

 • Rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej w Małej Wsi za kwotę 147 836 zł przy udziale finansowym mieszkańców wynoszących 28 450 zł

 • Przy udziale społecznym i finansowym UG z budżetu Gminy przeznaczono na ten cel 30 000zł- rozbudowano strażnicę w Starych Gałkach

ROK 2003

 • Budowa sieci wodociągowej Borzeń oraz uzupełnienie w Podgórzu Wieś i Podgórzu Parcele- 4861mb sieci i 1597 mb przyłączy za 191 845zł

 • Położono warstwę ścieralńą na drodze Święcice- Liwin na odcinku 1300mb za 118 986 zł

 • Wykonano boisko szkolne w Podgórzu i wymieniono stolarkę okienną w szkołach w Małej Wsi i Dzierzanowie- wydatki wyniosły 152 712zł

ROK 2004

 • Uzupełnienie sieci wodociągowej o łącznej długści 3117mb i 380mb przyłączy do 9 posesji za 117 379zł

 • Położenie warstwy ścieralnej na drugim odcinku drogi Święcie- Liwin długości 1220mb za 136 823zł

 • Gmina Mała Wieś uczestniczyła w budowie drogi powiatowej numer 250 Zakrzewo-Podgórze na odcinku 2709mb kwotą 280 000 zł

 • W miejscowości Chylin pokryto asfaltem 960mb bruku za 136 823 zł

 • Gmina pokryła asfaltem odcinek drogi powiatowej w Wilkanowie o długości 420mb za 79 544zł przy udziale finansowym Starostwa Powiatowego w kwocie 20 000zł

 • Zmodernizowano odcinek drogi żwirowej Ściborowo- Święcice za 59 292zł przy udziale środków FOGR w wyskości 22 500zł

 • W Małej Wsi położono asfalt na ulicy Słowackiego i części ulicy Jagiełły o długości 640mb za 131 836zł

 • W 2004 wydatkowano 206 036zł, między innymi na rozbudowę szkoły w Dzierżanowie, wymianę stolarki okiennej w szkole w Święcicach, zakup autobusu dla potrzeb Gimnazjum w Małaj Wsi oraz wykonanie projektu budowlanego na adaptację poddasza i budowę schodów na drugą kondygnacją budynku tegoż Gimnazjum

ROK 2005

 • Budowa sieci wodociągowej Liwin i Rąkcice – 7169mb sieci i 1339mb przyłączy za 286 492zł. Na zadanie to przyznano nam dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 128 813zł

 • Budowa sieci wodociągowej Nowe Arciszewo, Stare Arciszewi i Zakrzewo Kościelni- 192896mb sieci i 4923mb przyłączy za 694 356zł

 • Wykonano modernizacją drogi żwirowej Mała Wieś Ściborowo na odcinku 1050 za 72 401zł mb przy udziale środków FOGR w wysokości 20 000zł

 • Wykonano asfaltowanie ulic Parkowej i Słonecznej o długości 600mb za 148 840zł

 • Przy udziale finansowym Starostwa Powiatowego wynoszącym 30 000 zł przebudowano chodnik przy drodze nr 237 w Małej Wsi na powierzchni 852 m kw  za 48 547zł

 • Wybudowaną hydroponiczną lokalną oczyszczlnię ścieków  przy Szkole Podstawowej w Orszymowie za 82 825zł

 • W OSP Stare Gałki wymieniono ponad 30-letni samochód marki Jelcz na ciężki samochód marki Kamasz- inwestycja została sfinansowana przez Gminę 47 000zł, Marszałka Województwa 30 000zł, Zarząd Gminy ZOSP RP 45 000zł oraz Komendę Główną PSP 5000 zl

ROK 2006

 • Uzupełnienie sieci wodociągowej w Brodach Dużych, Brodach Małych i Starych Gałkach- 2931mb sieci – 414mb przyłączy za kwotę 132 248zł

 • Wykonano adaptację poddasza Gimnazjum na pomieszczemia dydaktyczne. Koszt zadania 383 867zł. Na zadanie to Urząd Marszałkowski przyznał dofinansowanie w wyskości 100 000 z

 • Zakupiono lekki samochód ratownictwa technicznego dla OSP Mała Wieś za 65 859zł, dotacja Urzędu Marszałkowskiego 38 000zł

 • Rozbudowano budynek SPZOZ w Małej Wsi za 269 890zł oraz zakupiono karetkę za 56 380zł

 • Wykonano sztuczą nawierzchnię przy SP w Podgórzu za kwotę 85 640zł.

 • Rozbudowno kanalizację sanitarna w miejscowości Dzierżanowo za 109 469zł

 • Położono asfalt na drodze gminnej Węgrzynowo- Arciszewo- Orszymowo na odcinku 2100m za 307 084zł uzyskując dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 250 000zł

 • Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 500m w miejscowości Wilkanowo za 139 709zł

 • Wykonano modetrnizację ulic w Małej Wsi za 334 811zł

 • Modernizacja drogi żwirowej w miejscowościach Chylin- Zakrzewo kosztowała 80 093z w tym FOGR 40 000zł

 • Przebudowano drogę powiatową nr 249 w miejscowośco Stare Gałki na odcinku 1200m  za kwotę 548 349zł przy udziale fimansowym Starosta Powietowego wynoszącym 250 000zł

 • Przebudowano odcinek 715m drogi powiatoej nr 235 w miejscowości Dzierżanowo za kwotę 152 296 zł przy udziale Starostwa Powiatowego wynoszącego 70 000zł

ROK 2007

 • Rozbudowa sieci wodociągowej Zakrzewo- Chylin w gminie Mała Wieś, długość przyłączy 68mb, 39 447zł

 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Warszawskiej w Małej Wsi długości 229,0mb przepompowania 138 233zł

 • Wykonanie dywaniki asfaltowego na ulicach w Małej Wsi długość 765mb wartości 167 846zł.

 • Modernizaja nawierzchni drogi gminnej gruntowej relacji Rąkcice- Dzierżanowo na odcinku 1745mb 90 500zł

 • Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 312418 w miejscowości Węgrzynowo- długości 190mb  32 479zł

 • Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczeno dla OSP Mała Wieś przy SUR Mała Wieś za 165 850zł, w tym pozyskano: 97 244zł dotacji z UM Województwa Mazowieckiego.

 • Budowa boiska o sztucznej nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Dzierżanowi 111 482,76zł w tym pozyskano 35 000zł dotacji z UM Województwa Mazowieckiego

 • Budowa zaplecza sportowego na boisku gminnym w Małej Wsi ( stan surowy zamknięty) 155 989zł w tym pozyskano: 50 000zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowoeckiego

 • Przebudowa drogi gminnej Kiełtyki- Nowe Święcice na odcinku 1500m ( asfaltowa warstwa wiążąca) 357100zł przy udzaile srodków UMWM w kwocie 100 000zł

 • Gmina uczestniczyła w kontynuacji przebudowy drogi powiatowej Niździn- Stare Gałki na odcinku 2347m- przekazując dotację w wyskości 460 000zł. Koszty inwestycji 968 039zł

 • Podobnie uczestniczyliśmy w przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Podgórze na odcinku 1017m, przekazując dotację w wysokości 140 000zł. Wartość inwestycji 589 956zł

 • Współfinansowaliśmy wykonie warstwy ścieralnej na drodze powiatowej w miejscowości Dzierżanowo na odcinku 720m  kwotą 61 000 zł

ROK 2008

 • Wykonano modernizację nawierzchni drogi gminnej Nakwasin-Główczyn- dł. 1350mb. Za kwotę 279 495zł. Na ten cel pozyskano 100 000zł z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

 • W trakcie są prace wykończeniowe na boisku gminnym w Małej Wsi za kwotę 213 019zł. Na ten cel pozyskano 70 000zł z SIWRM z UM Województwa Mazowiekiego

 • Prowadzone jest zadanie pod nazwą: Modernizacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mała Wieś za kwotę 76 195zł

 • Zaplanowano do końca roku 2008 budowę boiska o sztucznej nawierzczhni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Orszymowi. Pozyskano kwotę 37 500zł z SIWRM z UM Województwa Mazowiekiego

 • Zaplanowano do końca roku 2008 modernizację stacji uzdatniania wody w Przykorach. Na ten cel pozyskano 50 000zł z SIWRM z UM Województwa Mazowieckiego

 • Wykonana  przebudowę drogi gminnej Lasocin-Dzierżanowo o długości 2750m. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych (koszt – 950 000zł)

NASZE PROBLEMY:

 • rosnące bezrobocie  i liczba osób korzystajacych z pomocy społecznej

 • ubożejaca społeczność wiejska

 • finansowanie działalności istniejących szkół podstawowych w związku ze zmniejszająca się liczbą uczniów

 • brak zakładów przemysłowych

NASZE ZAMIERZENIA:

 • dalsza budowa dróg asfaltowych i kolejne inwestycje infrastrukturalne

 • podejmowanie działań dla ograniczenia bezrobocia na terenie gminy


Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Cukrownia Mała Wieś S.A.

Kościół w Orszymowie

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:30 - 15:30
środa w godz. 7:30 – 17:00

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.
Ok