Zapytaj starostę


Starosta Płocki
Mariusz Bieniek

czeka na uwagi i sugestie od mieszkańców, wypełnij poniższy formularz i podziel się swoją opinią.
[forms ID=1]

Lista odpowiedzi

Mam pytanie czy były jakieś ustalenia z Wójtem Gminy Łąck odnośnie opłat za wymianę praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla mieszkańców Grabiny po wprowadzeniu nazw ulic? Z lektury aktów prawnych wynika, że w takiej sytuacji mieszkańcy mogą liczyć na zwolnienia/ulgi ze strony Starostwa. Gmina najwidoczniej jest nieświadoma tych kosztów i wręcz twierdzi, że wymieniać nie trzeba, co nie jest prawdą. Oni uważają, że dowody osobiste wymienia się za darmo i wszystko jest OK. U mnie w domu ta "zabawa" z ulicami w Grabinie to ok. 600zł zgodnie z cennikiem Wydziału Komunikacji. Pozdrawiam i proszę o odpowiedź czy wymiana jest konieczna i co z jej kosztami, jeżeli jest niezależna od mieszkańców. Mariusz Sarniak

17 maja 2017

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dn. 09.05.2017 r. dotyczące zwolnienia z opłat za wydanie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych informuje, że z Wójtem Gminy Łąck nie były prowadzone rozmowy zmierzające do zawarcia porozumienia w sprawie zwolnienia z opłat za wyżej wymienione dokumenty mieszkańców miejscowości Grabina. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 627 ze zm.) osoba posiadająca prawo jazdy jest zobowiązana zawiadomić starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. 
Zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U.z 2017 poz. 128 ze zm.) Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. 
Koszty związane z wymianą wyżej wymienionych dokumentów ponosi odpowiednio posiadacz prawa jazdy oraz właściciel pojazdu. 

Szanowny Panie Starosto. Moje pytanie dotyczy pracy w Starostwie Powiatowym. Dlaczegóż to nabór do urzędu jest przeprowadzany tak sporadycznie? Czy urząd nie potrzebuje pracowników (zwłaszcza młodych i chętnych do pracy?). Czy może brak jest rotacji na stanowiskach? Chciałbym też zwrócić uwagę na małą przejrzystość i czytelność informacji o naborze na stronie BIP. Z poważaniem

15 grudnia 2016

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 6 grudnia 2016 r. uprzejmie informuję, że nabory do Starostwa Powiatowego w Płocku nie są przeprowadzane sporadycznie. W br. przeprowadzono 15 naborów, które wynikały z notacji na stanowiskach urzędniczych

Witam Panie Starosto jestem mieszkańcem gminy Starożreby i jest w tej gminie (myślę że w okolicznych również) problem z odpadami ponieważ nie ma punktu odbioru odpadów które nie podlegają odbiorowi. W związku gmin Pani poinformowała mnie że taki się znajduje w Gąbinie oddalonym o ponad 50 km żeby pozbyć się kilku worków po cemencie lub gałęzi z podciętego drzewa jestem zmuszony albo trzymać te śmieci przez pół roku ponieważ takie odpady odbierają dwa razy w roku albo wybrać się w podróż do Gąbina Na terenie gminy Staroźreby nie znalazło się miejsce żeby takie odpady przyjmować bo nie ma pieniędzy a być moze jest tak jak w wielu przypadkach że kuzyn lub kuzynka dyrektora związku gmin ma firmę która przykładowo zajmuje się się myciem pojemników gdzie takie mycie kosztuje więcej niż kupno nowego Powstała nowa komurka zajmująca się odpadami i miało być lepiej a gdybym miał jak wcześniej umowę z firmą śmieciarską nie było by problemu wszystko mogłem oddać zabrali Nasuwa mi się taka refleksja mimo że gmina ma obowiązek odbioru odpadów i tak wyrzucane są do lasu

26 sierpnia 2016

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gmin. Związek Gmin Regionu Płockiego z/s w Płocku przejął prawa i obowiązki niektórych gmin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Dlatego organami właściwymi do udzielania informacji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi są: Związek Gmin Regionu Płockiego z/s w Płocku, ul. Witolda Zglenickiego 42, 09-411 Płock lub gminy wykonujące w/w zadania samodzielnie. 

Witam Panie Starosto! Jestem mieszkańcem zapewne dobrze znanej Panu miejscowości Archutówko. Często jeżdżę do rodziców którzy mieszkają w Główczynie ale poruszanie drogą która jeżdżę nie nalezy do najłatwiejszych gdyż stan nawierzchni na odcinku Archutówko - Świecice jest TRAGICZNY! Korzystając z okazji chciałbym uzyskać sensowną odpowiedz czy ten odcinek jezdni będzie naprawiony czy w dalszym ciągu będę słyszał że "remont mamy w planach" Pozdarawiam

07 lipca 2016

Witam serdecznie, 
W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące drogi Bodzanów - Wilkanowo odcinka Archutówko - Święcice informuję, że w najbliższym czasie (miesiące letnie) będą realizowane prace w ramach bieżącego utrzymania dróg w postaci niezbędnych remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorącą. Natomiast w przypadku płytkich ubytków, w momencie powstania oszczędności po przeprowadzeniu przetargów, planujemy przeprowadzenie remontów cząstkowych za pomocą emulsji asfaltowej i grysów kamiennych bądź nakładek z betonu asfaltowego. Te prace chcemy przeprowadzić w bieżącym roku. 
Z poważaniem 
Marcin Groszewski

Witam. Chciałbym dobudować do istniejącego budynku mieszkalnego tzw. ganek. Ganek byłby murowany. Czy w takiej sytuacji powinienem wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę wraz z projektem czy też wystarczy jedynie zgłoszenie budowy? Dodam, iż chciałbym zbudować ganek o powierzchni do 35 m2. Czy do zgłoszenia wystarczy dostarczyć ocenę techniczną budynku oraz decyzję o warunkach zabudowy?? Jakie dodatkowe dokumenty należy dołączyć do wniosku?? Co w sytuacji gdy ganek już kiedyś istniał, ale został zburzony, czy można go odbudować, jeśli tak to na jakich zasadach i jakie dokumenty są niezbędne?? Z góry dziękuję za odpowiedz.

10 lutego 2016

AB.670.2.2016 Płock, dnia 10.02.2016 r. 

Odpowiadając na zapytanie doręczone w dniu 14.01.2016 r. na adres poczty elektronicznej Starostwa Powiatowego w Płocku, dotyczące wymagań formalnoprawnych związanych z zamiarem 'dobudowy do istniejącego budynku mieszkalnego tzw. ganku", Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Płocku informuje, co następuje: 
W dniu 27 marca 2015 r. została ogłoszona ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443), która weszła w życie w dniu 28 czerwca 2015 r. Wprowadziła ona w obecnie obowiązującej ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), szereg istotnych zmian dotyczących prowadzenia procesu inwestycyjnego oraz procedur obowiązujących w tym zakresie, a także zmodyfikowała odpowiednio inne ustawy powiązane zakresem regulacji z prawem budowlanym. 
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, rozpoczęcie robót budowlanych wymaga – co do zasady – uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Wyjątki od powyższej reguły wprowadził ustawodawca w przepisie art. 29 Prawa budowlanego, tworząc katalog zamknięty budów i robót budowlanych niewymagających takiego pozwolenia na budowę. Zwolnienie w art. 29 Prawa budowlanego inwestora z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wymienionych tam obiektów i robót budowlanych wiąże się bezpośrednio z poddaniem niektórych z tych obiektów i robót budowlanych (wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 1-2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14-17, 19, 19a, 20b, 28, oraz art. 29 ust. 1 pkt 20 oraz w ust. 2 pkt 1b, 6, 9, 11-12a, oraz w art. 30 ust. 1 pkt 1b, 2a, 2b, 2c 3 i 4) kontroli administracyjnej realizowanej w związku ze zgłoszeniem o zamiarze ich wykonania właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Aby taka kontrola była możliwa zgłoszenie musi być dokonane przed zamierzonym terminem rozpoczęcia wykonywania obiektów lub robót budowlanych. Do ich realizacji będzie można przystąpić dopiero wtedy, gdy organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu, nie później jednak niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Brak sprzeciwu jest równoznaczny ze zgodą organu administracji architektoniczno-budowlanej na rozpoczęcie budowy obiektu budowlanego lub prowadzenie robót budowlanych objętych zakresem dokonanego zgłoszenia. 
Zgodnie z art. 30 ust. 2 ww. ustawy, w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego, oraz w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Ustawa nie stawia wymogu, aby szkice i rysunki zostały sporządzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. 
W razie niekompletności zgłoszenia co do wymaganej dokumentacji właściwy organ nakłada na inwestora, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia zgłoszenia o niezbędne dokumenty w określonym terminie (art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego). Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego przerywa bieg 30-dniowego terminu do dokonania sprzeciwu (art. 30 ust. 5d Prawa budowlanego). Niewykonanie postanowienia wydanego na podstawie przepisu art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wiąże się z koniecznością wydania decyzji o sprzeciwie względem zgłoszonego zamierzenia inwestycyjnego. Na postanowienie to nie służy zażalenie (art. 141 § 1 KPA), lecz można je skarżyć w odwołaniu od decyzji wydanej w następstwie tego postanowienia, czyli od decyzji zawierającej sprzeciw (art. 142 KPA). 
Zgodnie z art. 30 ust. 6a Prawa budowlanego za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 KPA, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego 
Należy zaznaczyć, że organ jest zobowiązany także wnieść sprzeciw, jeżeli m.in. zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy albo w sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje. Przez "inne przepisy" należy natomiast rozumieć regulacje zawarte w aktach prawa powszechnie obowiązującego, ograniczające możliwość prowadzenia w danym miejscu budowy lub wykonywania określonych robót budowlanych – np. ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.), ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.), a także przepisy rozporządzeń wykonawczych, w tym także przepisy będące nośnikiem norm techniczno-budowlanych np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). 
Możliwość zwolnienia od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę poprzez dokonanie zgłoszenia, co do zamierzeń wymienionych w art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego nie ma charakteru bezwzględnego. Organ dysponuje instrumentem umożliwiającym powrót w konkretnym przypadku do zasady wyrażonej w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego. Taka możliwość ograniczona jest do sytuacji, w których mogłoby wystąpić: 
1)zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia; 
2)pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków; 
3)pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych; 
4)wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. 
Jak wynika z treści zadanego pytania przedmiotem inwestycji ma być 'dobudowa do istniejącego budynku mieszkalnego tzw. ganku' o powierzchni do 35 m2. 
Inwestor winien zatem ustalić, czy rzeczywiście analizowany zamiar budowlany mieści się w pojęciu 'przydomowego ganku', którego definicja nie została ustalona w przepisach prawa budowlanego. 
Przy interpretacji tego pojęcia należy odwołać się do definicji słownikowej, zgodnie z którą ganek to przybudówka przed wejściem do budynku, nakryta daszkiem, wspartym na słupach, otwarta lub zamknięta ścianami z oknami. 
Jeżeli więc ganek, o którym mowa w pytaniu, spełnia powyższe cechy i jednocześnie jego powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m2 oraz nie zostanie przekroczony limit dwóch tego rodzaju obiektu na każde 500 m2 działki, to jego budowa może być realizowana na podstawie zgłoszenia. 
Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego jego budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, lecz podlega obowiązkowi dokonania zgłoszenia. 
Zgodnie zaś z art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego przez pojęcie 'budowa' należy rozumieć 'wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego'. 
Niezależnie od powyższego, stosownie do treści art. 30 ust. 1a Prawa budowlanego inwestor zamiast dokonania zgłoszenia może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Informuję nadto o możliwości pobrania druków: wniosku zgłoszeniowego, wniosku o pozwolenie na budowę oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ze strony internetowej: http://powiat-plock.pl/ z zakładki ,,zobacz jak załatwić sprawę w urzędzie" bądź dostępnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku przy ulicy Bielskiej 59 (II piętro, pokój 205). 


Marek Kalinowski - 
Kierownik Referatu Budownictwa 
w Wydziale Architektury i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego w Płocku

Witam, nie wiem czy to dobre miejsce dla tego pytania, ale chciałbym się dowiedzieć na kiedy jest przewidywane otwarcie boiska znajdującego się obok przedszkola na Imielnicy? Boisko jest juz gotowe do użytkowania jednak nadal wejście jest zamknięte.

20 listopada 2015

Witam, 
Przedszkole, o którym Pan pisze znajduje się na terenie Miasta Płocka. Pytanie proszę skierować do Urzędu Miasta Płocka, ponieważ jemu podlegają wszystkie przedszkola na terenie miasta. 
Pozdrawiam 
Marcin Groszewski

Dzień dobry. Czy osoba posiadająca licencjat z administracji ma możliwość pracy w Starostwie?

17 września 2015

Dzień dobry, tak osoby z wykształceniem wyższym, w tym po studiach licencjackich, mogą pracować w administracji samorządowej. 
Z poważaniem 
Marcin Groszewski

Dzień dobry, Chciałabym zapytać czy w Starostwie jest możliwość odbycia praktyk studenckich z przedmiotu Inżynieria Środowiska ? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedz. Z poważaniem Joanna Dymek

20 maja 2015

W odpowiedzi na Pani zapytanie, które wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Płocku w dniu 15 maja 2015 r. uprzejmie informuję, że w chwili obecnej w Starostwie Powiatowym w Płocku nie ma możliwości odbycia praktyk studenckich dla studentów o kierunku Inżynieria Środowiska. 

CZY ODPOWIEDŻ NA TEMAT KOMUNIKACJI MAM UWAŻAĆ ZA ŻART CZY NIEWIEDZĘ ODPOWIADAJĄCEGO... CHCIAŁABYM POINFORMOWAĆ, ŻE PKS PŁOCK SA. JEST SPÓŁKĄ ,KTÓREJ WŁAŚCICIELEM JEST FIRMA MOBILIS.TO WŁAŚNIE TEN PRZEWOŻNIK JEST MONOPOLISTĄ W POW.PŁOCKIM I WŁAŚNIE TEN PRZEWOŻNIK ZAWIESIŁ [ZLIKWIDOWAŁ] OD 1 LISTOPADA 2014 PONAD 40 KURSÓW W POW.PŁOCKIM I SIERPECKIM ,W POPRZEDNICH MIESIĄCACH TEŻ BYŁY TAKIE LIKWIDACJE.PROSZĘ O WNIKLIWSZE ZAINTERESOWANIE TEMATEM.OBECNY STAN ROZKŁADÓW JAZDY JEST TAKI,ŻE NIE POZWALA NA DOJAZD DO PRACY NA ZMIANĘ PORANNĄ ANI NA POWRÓT ZE ZMIANY POPOŁUDNIOWEJ Z WIELU KIERUNKÓW MIN:WYSZOGRÓD ,MAŁA WIEŚ ,BODZANÓW, BULKOWO .UWAŻAM,ŻE STAROSTWO POWIATOWE ,OWSZEM MA UCHWALONY PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO TYLKO NIE REALIZUJE PODJĘTEJ UCHWAŁY POPRZEZ BRAK KONTROLI NAD W.W PRZEWOŻNIKIEM KOMERCYJNYM, KTÓRY W SPOSÓB NIEKONTROLOWANY WINDUJE CENY BILETÓW CZEGO NASTĘPSTWEM JEST OBNIŻENIE FREKWENCJI A NASTĘPNIE ZAWIESZENIE LUB LIKWIDACJA KURSU.CENA BILETU W TRANSPORCIE ZBIOROWYM NIE MOŻE PRZEWYŻSZAĆ KOSZTU PALIWA DLA SAMOCHODU PRYWATNEGO.JEŚLI UTRZYMA SIĘ OBECNA SYTUACJA TO DO MIASTA POWIATOWEGO NIE DOTRĄ BIEDNI, NIEPEŁNOSPRAWNI ,NIE POSIADAJĄCY PRAWA JAZDY LUB WŁASNEGO SAMOCHODU LUB CI,KTÓRZY NAPRAWDĘ CHCIELIBY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ŚWIATA I OGRANICZENIA NIEPOTRZEBNEGO RUCHU PRYWATNYCH AUT. NA KONIEC CHCIAŁABYM ZAPYTAĆ KIEDY PAN STAROSTA KORZYSTAŁ LUB CZY W OGÓLE KORZYSTA Z PUBLICZNEGO TRANSPORTU NA TERENIE POW. PŁOCKIEGO ?

16 stycznia 2015

Odpowiadając na pytanie dotyczące zawieszenia przez PKS Płock kursów w powiecie płockim i sierpeckim informuję, iż Starosta Płocki pismem z dnia 1 grudnia br. celem dokładnego wyjaśnienia sprawy wystąpił do Mobilis group – PKS Płock o podanie przyczyn zawieszenia kursów. 
W odpowiedzi na pismo PKS Płock poinformował, że przyczyną zawieszenia kursów była bardzo niska frekwencja podróżnych. Ponadto ze względów na brak rentowności PKS Płock występował do samorządów gminnych w celu dofinansowania deficytowych połączeń jednak większość nie wyraziła chęci dofinansowania. Należy również podkreślić, iż Spółka decydując się na zwieszenie niektórych kursów wybrała te ze znikomą frekwencją oraz kierunki gdzie PKS Płock nie jest jedynym operatorem na rynku i podróżny ma możliwość dojechania z innym przewoźnikiem. 
Należy również podkreślić, że Starosta nie prowadzi transportu użyteczności publicznej gdyż nie dopłaca do przewozu osób na terenie Powiatu Płockiego. Przewóz osób dokonywany przez Mobilis grup odbywa się na zasadach komercyjnych a zatem Starosta Płocki nie możliwości prawnych do interwencji. 
Ponadto przewóz osób na liniach komunikacyjnych przebiegających przez miejscowości położone na terenie powiatu płockiego i miasto Płock nie stanowią przewozów powiatowych i Starosta nie jest organem właściwym do organizowania przewozu wykraczających poza powiat. 

CZY STAROSTWO MA PROGRAM ROZWOJU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POWIECIE PŁOCKIM NP.PRZEZ WSPIERANIE I ROZWÓJ KONKURENCJI W TYM SEKTORZE.TO CO WYPRAWIA OBECNY MONOPOLISTA FIRMA MOBILIS ,LIKWIDUJĄCA OD LISTOPADA 2014 , KILKADZIESIĄT POŁĄCZEŃ LOKALNYCH WOŁA O POMSTĘ DO NIEBA I COFA NAS DO 19-TEGO WIEKU.UWAŻAM , ŻE STAROSTWO JAKO ORGAN SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWINNO INTERWENIOWAĆ W TEJ SPRAWIE.

12 listopada 2014

Starostwo Powiatowe w Płocku posiada plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego uchwalony uchwałą Rady Powiatu Płockiego nr 3351XXXII/2014 z dnia 04 czerwca 2014r. 
Jednocześnie informuję, że głównym przewoźnikiem w Powiecie Płockim jest PKS Płock S.A., który w ostatnim czasie nie dokonywał likwidacji linii 
komunikacyjnych na terenie Powiatu Płockiego. 
http://bip.powiat-plock.pl/organy/l052/dokumenty/4571/wiadomosc/233184/uchwala_nr_335xxxii2014_r

Dzień dobry, Ile czasu są przechowywane pozwolenia na budowę w starostwie powiatowym. Uprzejmie dziękuję ZA ODPOWIEDŹ.

27 lutego 2014

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20 lutego 2014r., uprzejmie informuję, co następuje: 
„Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części” zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67) posiadają kategorię archiwalną BE10. Jednakże zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 1409 j.t.): „właściwy organ prowadzi rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przechowuje zatwierdzone projekty budowlane, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego…” 
Podsumowując, dokumentacja budowlana przechowywana jest w Starostwie przez okres 10 lat od momentu zburzenia budynku. 

Z poważaniem 
z up. Starosty 
Monika Mytnik-Talpa 
Dyrektor Wydziału 
Organizacji i Nadzoru 

Witam serdecznie Panie Starosto zwracam sie z zapytaniem kiedy beda pozwolenia na budowe elektrowni wiatrowych budowanych przez duzego inwestora 2 w Europie dające realne szanse na wsparcie budżetów Gmin i rolników w tak trudnych czasie mam nadzieje że te głosy nagle znalazłych ekologów i innych nie zniszczą Szansy Pozdrawiam

02 grudnia 2013

Odpowiadając na zapytanie z dnia 14 listopada 2013r. informuję, że Starosta Płocki wydaje decyzje o pozwoleniu na budowę jedynie na wniosek złożony przez Inwestora. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy załączyć m. in. kompletny projekt budowlany, opracowany zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Pozwolenia na budowę wydawane są w terminie określonym w art. 35 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 
Wnioski o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowych oraz decyzje publikowane są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (http://powiatplocki.bip.org.pl/). 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie informacji dot.Czy jezioro zdworskie jest objęte strefą ciszy a co za tym idzie na w.w jeziorze jest zakaz pływania łodziami o napędzie spalinowym.Bardzo dziękuję za ewentualne udzielenie odpowiedzi, życząc sukcesów zawodowych w 2013 roku Jacek WÓjcicki tel.kont.501230101

08 stycznia 2013

Uprzejmie informuję, iż Rada Powiatu w Płocku na sesji w dniu 24 października 2012 r. podjęła uchwałę Nr 187/XVII/2012 w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na jeziorach Zdworskim, Ciechomickim i Górskim. 
Uchwała skierowana została do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i weszła w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia. 
z up. Starosty 
Maja Syska-Żelechowska 
Dyrektor Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa 

Witam Pytam o drogę powiatową 2951W BULKOWO-KOBYLNIKI. Czy będzie ona kiedyś wyremontowana?? JEst ona w fatalnym stanie: dziury, brak poboczy, krzaki wystające na asfalt co utrudnia wymijanie bo się samochody rysują o te krzaki. Ostatnio straciłem tam lusterko i ciekaw jestem kto mi za nie zwróci. Tam nie ma poboczy albo są podziurawione że strach zjezdzać. pozdrawiam

12 grudnia 2012

W odpowiedzi na Pana korespondencję elektroniczną w sprawie stanu technicznego drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo - Kobylniki uprzejmie informuję, iż tutejszy Zarząd dróg jako jednostka organizacyjna Powiatu Płockiego działa w oparciu o uchwalony budżet i w ramach posiadanych środków finansowych wykonuje i będzie wykonywać roboty interwencyjne, utrzymaniowe i zabezpieczające w niezbędnym zakresie w ramach bieżącego utrzymania dróg w szczególności udrażnianie przepustów, wycinanie krzewów, podcinanie gałęzi, uzupełnianie znaków drogowych jak również wyrównanie ubytków i zagłębień nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Jednocześnie informuję, iż doskonale zdaję sobie sprawę ze stanu technicznego drogi albowiem co roku wykonywane są przeglądy okresowe dróg, które potwierdzają jak wiele jest do zrobienia. Droga powiatowa nr 2951W jest niestety jedną z wielu, która wykazuje znaczne nierówności poprzeczne i podłużne spękania i odkształcenia nawierzchni, powodując dyskomfort poruszających się pojazdów. Tutejszy Zarząd dróg systematycznie podejmuje działania zmierzające do poprawy istniejącego stanu w ramach posiadanych środków finansowych. 
Mając na uwadze powyższe w 2011 roku w ciągu drogi powiatowej nr 2951W przebudowanych zostało pięć odcinków o łącznej długości: 0,56 km o wartości 
85.784,16 zł. 
Poniesione nakłady ciągle są niedostateczne. Jednak biorąc pod uwagę, że w utrzymaniu tutejszego Zarządu dróg jest ponad 720 km dróg decyzje muszą być podejmowane racjonalnie mając na uwadze ilość dróg, ich cechy funkcjonalne jakie pełnią w sieci dróg powiatowych, warunki lokalne, jak również możliwości finansowe. 
W przyszłym roku dla poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej Zarząd Dróg Powiatowych planuje wycięcie ponad 200 szt. drzew i krzewów w ciągu drogi powiatowej nr 2951W na odcinku 3,8 km i w tym czasie wykonane zostaną również zabiegi poprawiające stan poboczy. Ponadto w 2014 roku w ramach programu "Inwestycji i remontów na drogach powiatowych w latach 2013-2014" 
realizowanego w partnerstwie z Gminami Powiatu Płockiego realizowany będzie odcinek przedmiotowej drogi o długości łącznie 2,5 km. 

Gdańsk, 22.10.2012 Sławomir Pawlewski ul. Kołobrzeska 42e/55 80-394 Gdańsk DO Starosty Powiatu Płockiego w Starostwie Powiatowym ul. Bielska 59 09-400 Płock Proszę o pisemne wyjaśnienie w trybie pilnym, kto wydał zgodę na wycinkę drzew na działce 70/5 we wsi Karolew, lekceważąc tym wyrok Sądu oraz wydany zakaz zabraniający jakichkolwiek prac i czynności na w/w działce do czasu zakończenia spraw sądowych, dokonując tym samym współuczestnictwa w kradzieży drzewa. Informuję również, iż zawiadomienie o tym w trybie natychmiastowym kieruje do Prokuratury celem przeprowadzenia postępowania w tej kwestii. Z poważaniem Sławomir Pawlewski

07 listopada 2012

W odpowiedzi na Pana zapytanie oraz pismo z dnia 22 października 2012 r. przesłane drogą elektroniczną do Starosty Płockiego informuję, iż na części działki o nr ewid. 70/5, położonej w miejscowości Karolew, gmina Gąbin są zlokalizowane lasy i grunty leśne, a więc nasadzenia nie podlegające rygorom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t.Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późno zm.),tym samym wycięcie drzewa z lasu nie wymaga konieczności uzyskania zezwolenia. 
W związku z powyższym właściciele lasu powinni prowadzić racjonalną gospodarkę leśną w oparciu o uproszczony plan urządzenia lasu, opracowany zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j.t. Dz. U. Nr 12, poz. 59, z późno zm.). 
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 5 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach starosta prowadzi nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
Nadzór w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa dotyczy gospodarki leśnej, a nie obszaru leśnego. Nadzór nie jest wykonywany podmiotowo - gdyż nie jest nadzorowany właściciel lasu, lecz przedmiotowo. 
Tym samym na w/w spornej działce obecni właściciele lasu powinni prowadzić racjonalną gospodarkę leśną na podstawie obowiązującego uproszczonego planu urządzenia lasu. 

Dyrektor Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa 
Maja Syska-Żelechowska 

Szanowny Panie Starosto. Chciałem zapytać, jak mają docierać do szkoły w Maszewie Dużym z osiedli mieszkalnych połozonych po obu stronach ul. Lipnoa-wskiej w Maszewie Dużym od strony Płocka. w tej chwili nie ma żadnej drogi dlla pieszych. Poruszanie sie poboczem ruchliwej drogi jest niebezpieczne nawet latem, nie mówiąc juz o zimie. Nie ma tez zadnej ulicy równoleglej do szosy prowadzącej do szkoły.Dojaz autobusem MPK to w dalszym ciągu dojście do przystanku do 0,5 km i koszt 65 zł dla dziecka i 130zł dla osoby odwożacej.Obowiązkiem szkolnym obięte zostały pięciolatki. Jak Pan wyobraża sobie dojazd takich dzieci w okresie zimowym (nie kazdy ma możliwość dowozu dziecka samochodem).Drga sprawa to brak ulic na tych osiedlach.Drogi w pasie których są zamontowane media (woda, gaz, kanalizacja) ne sa w całaości przejęte przez gminę i zagrodzone trwałym ogrodzeniem przez właścicieli (czy to jest zgodne z prawem). pozdrawiam

16 listopada 2012

W odpowiedzi na maila z dnia 25 września 2012 roku w sprawie dojazdów do szkoły z osiedli położonych po obu stronach ul. Lipnowskiej w Maszewie Dużym od strony Płocka uprzejmie informuję, że sprawa dotyczy drogi wojewódzkiej nr 559 i ewentualnie dróg łączących się z drogą wojewódzką prawdopodobnie dróg gminnych.
W podanej przez Pana lokalizacji Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku nie posiada w swoim zarządzie dróg znajdujących się w bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 559 ul. Lipnowskiej. 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2, pkt 4 oraz art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2007 roku, Nr 19 poz. 115 z póżn. zm.) 
1. zarządcą dróg wojewódzkich jaką jest droga nr 559 (trzycyfrowy symbol)jest zarząd województwa, który wykonuje swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej jaką jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin Płock z siedzibą w Gostyninie przy ul.Krośniewickiej 5, której utrzymanie zajmuje się Obwód Drogowy Bielsk z siedzibą w Bielsku przy ul. Topolowej 15, 
2. zarządcą dróg gminnych jest Wójt Gminy Stara Biała. 
W związku z powyższym sprawę przesyłamy do załatwienia właściwemu organowi wg właściwości miejscowej i rzeczowej. 
Kontakt: 
Ad. 1. MZDW Warszawa Rejon Drogowy z siedzibą w Gostyninie 
Tel. 24 235-25-43 
rd.gostynin@mzdw.pl 

Obwód Drogowy Bielsk 
Tel. 24 261-51-00 
od.bielsk@mzdw.pl 

Ad. 2. Urząd Gminy Stara Biała z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza, 1 09-411 Biała 
Tel. 24 366-87-10 
gmina@starabiala.pl 


Zarząd Dróg Powiatowych 
w Płocku 

Witam Szanowny panie Starosto! Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej terminu ukończenia budowy ostatniego odcinka drogi powiatowej nr 2986W? Wyczytałam w sporządzanym przez Starostwo Powiatowe planie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych na najbliższe lata, droga powiatowa nr 2986W Gąbin – Strzemeszno w nim się nie znajduje! Proszę o wskazanie realnego terminu realizacji powyższego zadania budowy drogi. Pozdrawiam Mariola

20 listopada 2012

W odpowiedzi na korespondencję elektroniczną w sprawie informacji dotyczącej terminu dokończenia budowy odcinka drogi powiatowej nr 2986W uprzejmie informuję, że uchwałą nr 144/XIII/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku Rada Powiatu w Płocku przystąpiła do programu "Inwestycji i remontów na drogach powiatowych w latach 2011-2014" realizowanych w partnerstwie z Gminami Powiatu Płockiego zmierzającego do realizacji zadań na drogach powiatowych. 
Przedmiotowy program nie przewiduje przebudowy drogi nr 2986W Gąbin-Strzemeszno. Jednocześnie pragnę podkreślić, iż Powiat w latach 2006-2009 wykonał przebudowę drogi nr 2986W Gąbin - Strzemeszno podwyższając jej parametry użytkowe i techniczne na długości 2,5 km. 
Jednocześnie informuję, że Powiat Płocki zamierza w 2013 roku złożyć wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację odcinka drogi nr 2986W. Jeżeli środki finansowe zostaną przyznane zostanie ogłoszony przetarg zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm) na wykonanie robót budowlanych. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

Szanowni Państwo, Jak wygląda procedura aktualizacji prawa jazdy (terminowe do 19.03.2012 - powód: wada wzroku). Z poważaniem Jacek Różycki

17 lutego 2012

Szanowny Panie Jacku! 
  
W przypadku kiedy prawo jazdy wydane zostało na czas określony ( w tym przypadku do 19.03.2012 r.) za względu na stan zdrowia , w celu wydania ponownego należy : 
  
Udać się do lekarza uprawnionego do badań kierowców celem wydania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów określonej kategorii. 
Zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Płocku (jeśli mieszka Pan na terenie powiatu), gdzie należy: 
wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy i dołączyć orzeczenie lekarskie o którym mowa w pkt 1, 
uiścić opłatę w wysokości 84 zł. 
  
Można również dołączyć nową fotografię jeżeli poprzednia jest nieaktualna lub jeśli chce Pan mieć inną. 

Czas realizacji zamówienia trwa ok 10 dni roboczych , zatem do Urzędu należałoby się zgłosić najpóźniej na początku marca 2012 r, aby zachować ciągłość posiadania aktualnego dokumentu. 

Witam serdecznie. Jestem mieszkańcem powiatu płockiego od 35 lat i od kąt pamiętam dworzec główny w naszym mieście był i jest obskórny, brudny i śmierdzący. Drogi Panie starosto jesteśmy dość sporym miastem a DWORZEC PKS i PKP powinien być wizytówką naszego miasta a nie jego dzielnicą i mieszkaniem bezdomnych osób. To wygląda jak scena z polskiego kultowego filmu komediowego WYJŚCIE AWARYJNE, gdzie podczas wizytacji władz kazano ośrodek zdrowia zasłonić płotami bo taki był piękny. Moje pytanie jako szarego obywatela i mieszkańca do Pana Starosty, KIEDY COŚ W TYM KIERUNKU ZOSTANIE ZROBIONE?, KIEDY I CZY W OGÓLE DOCZEKAMY SIĘ NOWEGO I NOWOCZESNEGO DWORCA? Zaznaczę, że wiele set osób, pasażerów, przewija się przez nasz dworzec nie tylko naszych rodaków, miejscowych, czy z innych miast ale również z zagranicy. I ci ostatni mają chyba bardzo negatywne zdanie na ten temat. Drogi Panie Starosto nie tylko ja ale myślę, że inni byli by na pewno zadowoleni i szczęśliwi,że miasto Płock rozwija się i posiada bardzo nowoczesny DWORZEC PKS, PKP, I PRZEWOZÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Pozdrawiam i proszę o wzięcie pod uwagę tą sugestię, życzę również aby ta realizacja przebiegła w miarę sprawnie i szybko. Z poważaniem: Zalewski Mariusz

30 listopada 2011

Szanowny Panie 

Siedziba dworca PKS, PKP znajduje się na terenie Miasta Płocka. Właścicielem i zarazem administratorem budynku są Polskie Koleje Państwowe. 

Z przykrością stwierdzam, że niewątpliwie budynek i jego otoczenie wymagają poważnej modernizacji. Niestety tu kompetencje Starosty i samorządu Powiatu Płockiego nie sięgają. 

Jednak mając na uwadze, że wielu mieszkańców Powiatu Płockiego korzystało i korzysta z dworca, zapewniam, że zwrócę się z oficjalnym zapytaniem do władz PKP, co mają zamiar zrobić w tej sprawie. 

Wicestarosta Powiatu Płockiego 
Jan Ciastek

Szanowny Panie Starosto, interesuje mnie kiedy zostanie wyremontowana droga powiatowa z Kobylnik do Bulkowa przez Główczyn, Dzierżanowo,Krubice. Droga ta jest w fatalnym stanie technicznym.Bardzo słaby asfalt, brak poboczy, dzrewa przy samej drodze które przeszkadzają przy wymijaniu się samochodów. Niestety od tej drogi bardzo szybko niszczą się samochody. Do tego dochodzi wzmożony ruch ciężarówek wożących piasek. Z góry dziękuję za odpowiedź.

30 listopada 2011

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie wyremontowania drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki uprzejmie informuję, iż: 

1. Występujące przełomy drogowe, które pojawiły się po zimie na kilkunastu drogach powiatowych w tym także na drodze powiatowej nr 2951W Bulkowo - Kobylniki zostały doraźnie zabezpieczone pospółką i kruszywem. Ustawione zostały również znaki drogowe: ostrzegawczy A-30 „inne niebezpieczeństwo” z tabliczką „przełomy” oraz zakazu B-33 „ograniczenie prędkości do 60 i 40 km/h”, 

2. Zarząd dróg ogłosił przetarg na zadanie polegające na przebudowie przełomów ciężkich występujących na wybranych odcinkach dróg powiatowych w tym także na drodze powiatowej nr 2951W. Wybrany w drodze przetargu Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wykonał już przedmiotowe zadanie, 

3.Na drodze 2951W przebudowanych zostało pięć odcinków o długości łącznej:0,56 km o wartości 85.784,16 zł, 

4.Ponadto pracownicy tutejszego Zarządu dróg w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych wytypowali drzewa do wycinki na terenie gminy Bulkowo natomiast w przyszłym tygodniu wytypowane zostaną kolejne drzewa na terenie gminy Wyszogród celem rozpoczęcia procedury związanej z usunięciem drzew zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U .2009 roku Nr 151 poz. 1220 z późn. zmianami), a także uzyskaniem pozytywnej decyzji Burmistrza i Wójta Gminy. 

Jednocześnie informuję, iż zdaję sobie doskonale sprawę ze stanu technicznego drogi albowiem co roku wykonywane są przeglądy okresowe dróg, które potwierdzają jak wiele jest do zrobienia. Droga powiatowa nr 2951W jest niestety jedną z wielu, która wykazuje znaczne nierówności poprzeczne i podłużne spękania i odkształcenia nawierzchni, powodując dyskomfort poruszających się pojazdów. 

Tutejszy Zarząd jako jednostka organizacyjna Powiatu Płockiego ma określony budżet dlatego z uwagi na ograniczone środki finansowe wykonywane są tylko roboty interwencyjne, utrzymaniowe i zabezpieczające, w niezbędnym zakresie w ramach bieżącego utrzymania dróg w szczególności udrażnianie przepustów, wycinanie krzewów, podcinanie gałęzi, uzupełnianie znaków drogowych jak również wyrównanie ubytków i zagłębień nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Zarząd Dróg Powiatowych 

Szanowny Panie Starosto, interesuje mnie kiedy zostanie odtworzona droga numer 560 pomiędzy Bielskiem, a Bonisławiem. Odcinek ten jest ważnym traktem komunikacyjnym dla mieszkańców okolicy otaczającej ten, bądź co bądź długi kawałek drogi. Najgorsze w całej tej sytuacji jest to, że droga pomimo posypki jaką na nią nałożono i tak nie nadaje się do jazdy samochodami, niestety pojazdy bardzo niszczą się od obecnej nawierzchni. Do zimy droga ta była jeszcze asfaltowa, dziś już wygląda jak polna. Z góry dziękuję za odpowiedź.

09 kwietnia 2011

W odpowiedzi na Pana pytanie w sprawie stanu technicznego drogi nr 560 między miejscowościami Bielsk i Bonisław uprzejmie informuję iż zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 oraz art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2007 roku, Nr 19 poz. 115 z póżn. zm.) zarządcą dróg wojewódzkich jaką jest droga nr 560 jest zarząd województwa, który może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi utworzonej przez sejmik województwa. 

Droga nr 560 (trzycyfrowy symbol) jest drogą wojewódzką zarządzaną przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin Płock z siedzibą w Gostyninie przy ul. Krośniewickiej 5, której utrzymanie zajmuje się Obwód Drogowy Bielsk z siedzibą w Bielsku przy ul. Topolowej 15. 
W związku z powyższym sprawę przesyłamy do załatwienia właściwemu organowi wg właściwości miejscowej i rzeczowej. 


Adresy mailowe: 

MZDW Warszawa Rejon Drogowy z siedzibą w Gostyninie 

rd.gostynin@mzdw.pl 

Obwód Drogowy Bielsk 

od.bielsk@mzdw.pl 

Szanowny Panie Starosto. Chciałam Pana spytać jak to sie dzieje, ze w Płocku nie ma szkół wyższych(mam na mysli studia magisterskie)poza PWSZ które kształcą jedynie do stopnia licencjata, a władze odrzucają propozycje UW otworzenia filii w Płocku.Młodzi ludzie muszą rozjeżdżac się po Polsce lub kończyć edukację ze względów finansowych, a galerie powstają jedna za drugą. Jaka piekna uczelnia byłaby na miejscu galegii Mosty. Z całym szacunkiem, oczekuje Pana opinii.

11 lutego 2011

Również moim marzeniem jest powstanie Płockiego Uniwersytetu, który stanowiłby centrum intelektualne w mieście i powiecie. Jednak, myślę, że sytuacja nie jest tak zła, jak Pani ją opisuje. Jest filia Politechniki Warszawskiej, Wyższe Seminarium Duchowne i Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica. Mam nadzieję, że choć częściowo zaspokaja to potrzeby edukacyjne mieszkańców Ziemi Płockiej.

Witam. Chciałabym zapytać czy w najbliższym czasie będą wolne miejsca pracy w Starostwie?

09 lutego 2011

Witam 

Jak w każdym urzędzie tak i w Starostwie Płockim odbywają się periodycznie nabory na różne stanowiska. Nie planujemy w najbliższym czasie żadnej szeroko zakrojonej rekrutacji do konkretnego wydziału, ale proszę sprawdzać informacje o konkursach na stronie internetowej. Wszystkie, zawsze są z wyprzedzeniem umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Znajdzie tam Pani dokładny opis stanowiska i zakres niezbędnych kwalifikacji do ich objęcia. 


Życzę powodzenia 

Starosta Płocki 

Piotr Zgorzelski 

Szanowny Panie Starosto! Zwracam się do Pana z takim oto pytaniem: czy mogę odbyć staż w Starostwie Powiatowym w Płocku? Ukończyłam studia magisterskie (Akademię Obrony Narodowej)na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Mieszkam w Grodkowie k.Sierpca i szukam pracy w tym zakresie. Posiadam doświadczenie zawodowe jako pracownik administracyjny.Interesuje mnie zarządzanie kryzysowe. Chcę dalej się uczyć i podnosić swoje kwalifikacje.Aby przekonać się jakim jestem pracownikiem chciałabym dostać szansę odbycia stażu. DZIĘKUJĘ BARDZO. Pozdrawiam Ilona Kalkowska tel. 516-294-240

11 lutego 2011

Ze względu na ograniczone środki jakimi w tym roku będzie dysponować Powiatowy Urząd Pracy, niestety przez najbliższe miesiące Starostwo Płockie nie może przyjąć nowych stażystów.

Witam Jestem mieszkanką Strzemeszna i chcę zapytać w którym roku zostanie ukończona budowa drogi powiatowej nr 2986W. W 2009r. została położona nawierzchnia na dość długim odcinku tej drogi, lecz pozostał ponad 2 km zakres który jest dla nas mieszkańców Strzemeszna jak i sąsiednich miejscowości bardzo ważny. Szczególnie jesienią, zimą i wiosną tym właśnie odcinkiem nie jesteśmy w stanie podróżować. Są to tereny uciążliwe dla pieszych, rowerzystów i podróżujących samochodem. W naszej okolicy jest bardzo ładny krajobraz, lecz funkcjonować w dzisiejszych czasach jest bardzo ciężko. Wiele osób pracuje, jak i się uczy w Płocku. Bywają dni, że nie mamy możliwości dojazdu do swoich miejsc pracy i nauki.Proszę o odpowiedź w którym roku budżetowym zostanie zrealizowane zadanie budowy ostatniego odcinka drogi powiatowej nr 2986W? Pozdrawiam Mariola - mieszkanka Strzemeszna

11 lutego 2011

W odpowiedzi na zapytanie mieszkanki Strzemeszna w sprawie dotyczącej 
dokończona budowy drogi powiatowej nr 2986W Gąbin – Strzemeszno, uprzejmie 
informuję, iż sporządzany jest plan budowy, przebudowy i remontu dróg 
powiatowych na lata 2011 – 2014. W związku z czym na dzień dzisiejszy nie 
można określić konkretnego roku budżetowego wykonania przedmiotowego zadania. 

Natomiast nierówności i ubytki w nawierzchni charakterystyczne dla okresu 
jesienno – zimowego będą usuwane w ramach posiadanych środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.