Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, obręb ewid. Trzepowo Nowe, gm. Stara Biała

Płock, dnia 7 czerwca 2018r.

GGN-II.6840.2.2.2018

ZARZĄD POWIATU W PŁOCKU

         Na podstawie art. 11 ust. 1, art.13 ust.1, art. 25 b, art. 39 ust. 2 i 3, art. 40 ust. 1, pkt 3, art.67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r, poz. 1490)

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO

1. Miejsce położenia nieruchomości: obręb ewidencyjny Trzepowo Nowe w gminie Stara Biała.

2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków, opis nieruchomości:

Działka ewidencyjna nr 126/2 o pow. 16,7026 ha, w tym użytki gruntowe:

- grunty zadrzewione i zakrzewione          Lz-PsIV      0,0700 ha.

- łąki trwałe                                                     Ł IV                  1,0600 ha.

 - nieużytki                                                       N             0,1400 ha.

- pastwiska trwałe                                       Ps III                  0,6300 ha.

- pastwiska trwałe                                      Ps IV                 1,2400 ha.

- pastwiska trwałe                                      Ps V                  0,2700 ha.

- grunty orne                                               R IIIa                 10,2074 ha.

- grunty orne                                                R IIIb                 2,2800 ha.

- grunty orne                                               R IVa                 0,3500 ha.

- rowy                                                              W                 0,4552 ha.

Działka ewidencyjna nr 126/8  o pow. 1,4802 ha, w tym użytki gruntowe:

- grunty orne                                               R IIIa             0,1680 ha.

- sady                                                           S-RIIIa           1,3122 ha.

- jeden budynek.

Działka ewidencyjna nr 126/19  o pow. 0,6220 ha, w tym użytki gruntowe:

- grunty orne                                     R IIIa             0,6220 ha.

3. Księgi wieczyste KW nr nr: PL1P/00095516/7 i PL1P/00081917/7 prowadzone przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.

4. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stara Biała – uchwalonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr 197/XXII/17 z dnia 25 maja 2018r.:

- działka ewidencyjna nr 126/2 – funkcja planistyczna:

- częściowo - tereny potencjalnego rozwoju z dominacji funkcji mieszkaniowo -usługowej (M/U. ok 8,11 ha).

- częściowo - korytarze infrastruktury technicznej (linie WN, rurociągi naftowe i produktowe, gazociągi) (K.I. ok. 1,89ha).

- częściowo - obszary wykluczające zabudowę, użytki zielone spełniające funkcje wentylacyjno – odwadniające (Z. ok. 3,27ha, W. ok. 0,45ha = 3,72ha).

- częściowo – tereny rolne (w tym o dużych i średnich walorach agrotechnicznych (kl. II – IV). (R. ok. 2,98ha).

- działka ewidencyjna nr 126/8 – funkcja planistyczna:

- częściowo - tereny potencjalnego rozwoju z dominacji funkcji mieszkaniowo –usługowej (M/U. ok. 0,67ha).

- częściowo - korytarze infrastruktury technicznej (linie WN, rurociągi naftowe i produktowe, gazociągi) (K.I. ok. 0,81ha).

- działka ewidencyjna nr 126/19 – funkcja planistyczna:

- przeważające: - tereny potencjalnego rozwoju z dominacją funkcji usługowej i produkcyjno – składowej (U/P.S. całość 0,6220ha).

5. Termin wydania nieruchomości: 14 dni od daty podpisania aktu notarialnego.

6. Wysokość ceny wywoławczej: 1 687 244,00 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 00/100) - netto.

7. Obciążenie nieruchomości:

Nieruchomość nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

8. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Dzierżawa przedmiotowej nieruchomości do dnia 10 listopada 2019r.

9. Warunki udziału w przetargu: Wynikające z art. 2a ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 2052 ze zm.), tj.:

- ust. 1 „nabywca nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków”.

- ust. 2 „powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3”.

10. Termin, miejsce składania pisemnych ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Trzepowo Nowe gm. Stara Biała (działki nr nr: 126/2, 126/8 i 126/19)” do dnia 14 sierpnia 2018r. do godz. 1230 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59, Kancelaria ogólna.

Pisemna oferta powinna zawierać:

a/ imię i nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b/ datę sporządzenia oferty,

c/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

d/ oferowaną cenę,

e/ dowód uiszczenia wadium.

11. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu:

Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego przetargu są:

a. Pan Leszek Majewski – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - pokój nr 314 tel. 24-267-67-47.

b. Pan Paweł Różański – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 312 tel. 24-267-67-47.

c. Pani Krystyna Zawadka – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 311 tel. 24-267-67-54.

d. Pani Renata Gwiazda – Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 309 tel. 24-267-67-52.

12. Termin i miejsce jawnej części przetargu:

Część jawna przetargu zostanie przeprowadzona w dniu 17 sierpnia 2018r. o godz.1230 w  Starostwie Powiatowym w Płocku ul. Bielska 59 pok. 315 (III piętro).

13. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia.

a. Wysokość wadium ustala się na kwotę: 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy).

b. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

c. Wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Płocku - Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku  nr 81 9042 0003 0000 1586 2000 0100, w takim terminie aby wpłynęło na konto Starostwa najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2018r.

d. Wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59, najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2018r.

e. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania lub zamknięcia. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej wadium.

14. Koszty :

umowy notarialnej, opłat wieczysto księgowych, podatków (w tym VAT) itp. ponosi nabywca.

15. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu w formie aktu notarialnego - wadium ulega przepadkowi.

16. Zarządowi Powiatu w Płocku przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert lub bez podania przyczyn.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.