• Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
  2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
  1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
  3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

  Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i rodzaj dokumentu potwierdzające w/w uprawnienie

  I. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
  1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  z 2017 r. poz.1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
  2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832), lub
  3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
  4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub
  5) która nie ukończyła 26 lat, lub
  6) która ukończyła 65 lat, lub
  7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
  8) która jest w ciąży.
  II. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
  1) pkt I. 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  2) pkt I. 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
  3) pkt I. 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  4) pkt I. 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
  5) pkt I. 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  6) pkt I. 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
  7) pkt I. 8 – wykazuje się przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
  III. Osoba uprawniona, o której mowa w pkt I. 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
  IV. Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt I. 1 – 6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie pkt I. 1 – 6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt. II. 1 – 5 i 7.
  V. Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w pkt I.8 jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
  VI. Oświadczenia, o których mowa w pkt II. 6 oraz w pkt. III i IV, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 • Płock, dnia 9 listopada 2017r.

  GGN-II.6840.14.1.2013

  ZARZĄD POWIATU W PŁOCKU

              Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust.1, art. 25 b, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 3, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r, poz. 1490)

  OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

  NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO

  1) Termin poprzedniego przetargu: 21 września 2017r. godz. 1000.

  2) Miejsce położenia nieruchomości: obręb ewidencyjny Trzepowo Nowe w gminie Stara Biała.

  3) Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków, opis nieruchomości:

  Nieruchomość bez zabudowań.

  Działka ewidencyjna nr 78/3 o pow. 0,1066 ha, w tym użytki gruntowe:

    - grunty orne                        R IIIa              0,1066 ha.

  Działka ewidencyjna nr 78/6 o pow. 0,2425 ha, w tym użytki gruntowe:

    - grunty orne                        R IIIa              0,2425 ha.

  Działka ewidencyjna nr 78/7 o pow. 9,7809 ha, w tym użytki gruntowe:

    - grunty orne                        R IIIa              2,0743 ha,

    - grunty orne                        RIVa               7,0153 ha,

    - nieużytki                            N                     0,6913 ha.

  Razem 10,13 ha

  4) Księga wieczysta KW nr PL1P/00095516/7 prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.

  5) Przeznaczenie nieruchomości:

  Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stara Biała – uchwalonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr 244/XXX/10 z dnia 14 października 2010r.:

  -   działki ewidencyjne: nr 78/3 i nr 78/6 – funkcja planistyczna:

  tereny adaptacji przekształceń porządkowania i intensyfikacji istniejącego układu osadniczego o dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej (M/U całość 0,2484ha).

  -   działka ewidencyjna nr 78/7 – funkcja planistyczna:

  przeważająca:

  - tereny potencjalnego rozwoju z dominacją funkcji usługowej i produkcyjno – składowej (U/P.S. ok. 7,57ha)

  pozostałe:

  - obszary wykluczające zabudowę, użytki zielone spełniające funkcje wentylacyjno – odwadniające (Z. ok.1,70ha).

  - wody (W. ok. 0,33ha).

  -  korytarze infrastruktury technicznej (linie WN, rurociągi naftowe i produktowe, gazociągi) (K.I. ok.0,18ha).

  6) Termin wydania nieruchomości: do 14 dni od daty podpisania aktu notarialnego.

  7) Wysokość ceny wywoławczej: 759 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) - netto.

  8) Obciążenie nieruchomości:

  Nieruchomość nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

  9) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Dzierżawa przedmiotowej nieruchomości do dnia 10 listopada 2019r. na rzecz osoby fizycznej.

  10) Warunki udziału w przetargu: Wynikające z art. 2a ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 2052 ze zm.), tj.:

  a/ „nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków”.

  b/ „powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności nieruchomości rolnych lub będących przedmiotem współposiadania samoistnego oraz użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy dzierżawy.

  c/ wymienione w pkt 10 a, b, ograniczenia nie dotyczą:

  -   jednostek samorządu terytorialnego

  -   Skarbu Państwa lub działającego na jego rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

  -   Osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa
  do kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

  -   parki narodowe w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody

  11) Termin, miejsce składania pisemnych ofert:

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Trzepowo Nowe gm. Stara Biała (działki nr 78/3, 78/6 i 78/7)” do dnia 12 stycznia 2018r. do godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59, Kancelaria ogólna.

  Pisemna oferta powinna zawierać:

  a/ imię i nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

  b/ datę sporządzenia oferty,

  c/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  d/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

  e/ dowód uiszczenia wadium.

  12) Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu:

  Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego przetargu są:

           1/ Pan Leszek Majewski – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  - pokój nr 314 tel. 24-267-67-47.

           2/ Pan Paweł Różański – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 312 tel. 24-267-67-47.

           3/ Pani Krystyna Zawadka – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 311 tel. 24-267-67-54.

           4/ Pani Renata Gwiazda – Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 309 tel. 24-267-67-52.

  13) Termin i miejsce jawnej części przetargu:

  Część jawna przetargu zostanie przeprowadzona w dniu 15 stycznia 2018r. o godz.1000 w  Starostwie Powiatowym w Płocku ul. Bielska 59 pok. 315 (III piętro).

  14)  Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

          1/  Wysokość wadium ustala się na kwotę: 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

          2/ Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

          3/ Wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Płocku  - Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku  nr 81 9042 0003 0000 1586 2000 0100, w takim terminie aby wpłynęło na konto Starostwa najpóźniej do dnia 12 stycznia 2018r.

          4/ Wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59, najpóźniej do dnia 12 stycznia 2018r.

          5/ Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania lub zamknięcia. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej wadium.

  15) Koszty :umowy notarialnej, opłat wieczysto księgowych, podatków (w tym VAT) itp. ponosi nabywca.

  16) Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

  W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu w formie aktu notarialnego - wadium ulega przepadkowi.

  17) Zarządowi Powiatu w Płocku przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołania ogłoszonego przetargu.

 • Płock, dnia 9 listopada 2017r.

  GGN-II.6840.14.2.2013

  ZARZĄD POWIATU W PŁOCKU

              Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 25 b, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 3, art.67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r, poz. 1490)

  OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

  NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO

  1) Termin poprzedniego przetargu: 21 września 2017r. godz. 1200.

  2) Miejsce położenia nieruchomości: obręb ewidencyjny Trzepowo Nowe w gminie Stara Biała.

  3) Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków, opis nieruchomości:

  Działka ewidencyjna nr 126/2 o pow. 16,7026 ha, w tym użytki gruntowe:

  - grunty zadrzewione i zakrzewione       Lz-PsIV         0,0700 ha.

  - łąki trwałe                                             Ł IV                    1,0600 ha.

  - nieużytki                                                N                        0,1400 ha.

  - pastwiska trwałe                              Ps III                 0,6300 ha.

  - pastwiska trwałe                              Ps IV                 1,2400 ha.

  - pastwiska trwałe                              Ps V                  0,2700 ha.

  - grunty orne                                          R IIIa                 10,2074 ha.

  - grunty orne                                          R IIIb                2,2800 ha.

  - grunty orne                                          R IVa                0,3500 ha.

  - rowy                                                          W                 0,4552 ha.

  Działka ewidencyjna nr 126/8  o pow. 1,4802 ha, w tym użytki gruntowe:

  - grunty orne                                             R IIIa             0,1680 ha.

  - sady                                                             S-RIIIa           1,3122 ha.

  - jeden budynek)

  Działka ewidencyjna nr 126/19  o pow. 0,6220 ha, w tym użytki gruntowe:

  - grunty orne                                             R IIIa             0,6220 ha.

  Razem 18,8048 ha)

  4) Księgi wieczyste KW nr: PL1P/00095516/7 (dz. Nr 126/2 i dz. 126/19)  i PL1P/00081917/7 (dz. 126/8) prowadzone przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.

  5) Przeznaczenie nieruchomości:

  Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stara Biała – uchwalonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr 244/XXX/10 z dnia 14 października 2010r.:

  - działka ewidencyjna nr 126/2 – funkcja planistyczna:

  - częściowo - tereny potencjalnego rozwoju z dominacji funkcji mieszkaniowo -usługowej (M/U. ok 8,11 ha).

  - częściowo - korytarze infrastruktury technicznej (linie WN, rurociągi naftowe i produktowe, gazociągi) (K.I. ok. 1,89ha).

  - częściowo - obszary wykluczające zabudowę, użytki zielone spełniające funkcje wentylacyjno – odwadniające (Z. ok. 3,27ha, W. ok. 0,45ha = 3,72ha).

  - częściowo – tereny rolne (w tym o dużych i średnich walorach agrotechnicznych (kl. II – IV). (R. ok. 2,98ha).

  - działka ewidencyjna nr 126/8 – funkcja planistyczna:

  - częściowo - tereny potencjalnego rozwoju z dominacji funkcji mieszkaniowo –usługowej (M/U. ok. 0,67ha).

  - częściowo - korytarze infrastruktury technicznej (linie WN, rurociągi naftowe i produktowe, gazociągi) (K.I. ok. 0,81ha).

  - działka ewidencyjna nr 126/19 – funkcja planistyczna:

  - przeważające: - tereny potencjalnego rozwoju z dominacją funkcji usługowej i produkcyjno – składowej (U/P.S. całość 0,6220ha).

  6) Termin wydania nieruchomości: do 14 dni od daty podpisania aktu notarialnego.

  7) Wysokość ceny wywoławczej: 1 899 285,00 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) - netto.

  8) Obciążenie nieruchomości:

  Nieruchomość nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

  9) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Dzierżawa przedmiotowej nieruchomości do dnia 10 listopada 2019r. na rzecz osoby fizycznej.

  10) Warunki udziału w przetargu: Wynikające z art. 2a ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 2052 ze zm.), tj.:

  a/   „nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków”.

  b/  „powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności nieruchomości rolnych lub będących przedmiotem współposiadania samoistnego oraz użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy dzierżawy.

  c/   wymienione w pkt 10 a, b ograniczenia nie dotyczą:

  -   jednostek samorządu terytorialnego

  -   Skarbu Państwa lub działającego na jego rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

  -   Osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

  -   parki narodowe w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody.

  11) Termin, miejsce składania pisemnych ofert:

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Trzepowo Nowe gm. Stara Biała (działki nr: 126/2, 126/8 i 126/19)” do dnia 12 stycznia 2018r. do godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59, Kancelaria ogólna.

  Pisemna oferta powinna zawierać:

  a/ imię i nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

  b/ datę sporządzenia oferty,

  c/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  d/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

  e/ dowód uiszczenia wadium.

  12) Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu:

  Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego przetargu są:

  a) Pan Leszek Majewski – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - pokój nr 314 tel. 24-267-67-47.

  b) Pan Paweł Różański – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 312 tel. 24-267-67-47.

  c) Pani Krystyna Zawadka – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 311 tel. 24-267-67-54.

  d) Pani Renata Gwiazda – Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 309 tel. 24-267-67-52.

  13) Termin i miejsce jawnej części przetargu:

  Część jawna przetargu zostanie przeprowadzona w dniu 15 stycznia 2018r. o godz.1200 w  Starostwie Powiatowym w Płocku ul. Bielska 59 pok. 315 (III piętro).

  14) Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

  a) Wysokość wadium ustala się na kwotę: 300 000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych zero groszy).

  b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

  c) Wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Płocku - Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku  nr 81 9042 0003 0000 1586 2000 0100, w takim terminie aby wpłynęło na konto Starostwa najpóźniej do dnia 12 stycznia 2018r.

  d) Wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59, najpóźniej do dnia 12 stycznia 2018r.

  e) Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania lub zamknięcia. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej wadium.

  15) Koszty :

  umowy notarialnej, opłat wieczysto księgowych, podatków (w tym VAT) itp. ponosi nabywca.

  16) Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

  W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu w formie aktu notarialnego - wadium ulega przepadkowi.

  17) Zarządowi Powiatu w Płocku przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołania ogłoszonego przetargu.

 • Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół w powiecie płockim za rok szkolny 2016/2017

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.